پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران- تازه ها
انتشار مقاله پژوهشی عضو هیأت علمی گروه پژوهشی بیوتکنولوژی صنعتی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/15 | 
مقاله پژوهشی آقای دکتر عباس بایگان با عنوان "مقایسه بین اثر عصاره اتاتولی سیر (Allium Sativum)  و مترونیدازول بر تریکوموناس گالینه" در مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاه سمنان پذیرفته و منتشر شد. 
در این پژوهش اثرات ضد انگلی عصاره سیر مورد بررسی قرار گرفته و با داروی شیمیایی مترونیدازول مقایسه شده است و در نهایت به عنوان یک داروی گیاهی بدون عوارض جانبی و مقاومت دارویی به عنوان جایگزین داروی شیمیایی مترونیدازول در درمان بیماری های انگلی معرفی شده است. 
این مقاله با همکاری خانم دکتر نادیا طایفی نصرآبادی و آقای دکتر محمدرضا یوسفی با شماره مقاله (Manuscript # A-۱۰-۳۶۶-۱) و با شناسه دیجیتال DOI:۱۰.۲۲۰۷۵/JVLR.۲۰۱۹.۳۶۲۸ به صورت Online در این مجله منتشر شده است. 
توقیفات روزافزون ایشان و همکاران پرتلاش این گروه پژوهشی را از خداوند متعال خواستاریم. 
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران:
http://irdci.ac.ir/find.php?item=1.206.185.fa
برگشت به اصل مطلب