پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران- دستاوردها و فعالیت های شاخص
دستاوردها و فعالیت های شاخص

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/11 | 
فعالیت های شاخص
• تشخیص آلودگی های میکروبی در آب های مصرفی و برش های نفتی 
•  ارزیابی کارایی بایوسایدهای مصرفی در صنایع مختلف 
• شناسایی و نگهداری ایمن میکروارگانیسم ها در بانک ذخایر زیستی 
• تدوین دانش فنی و تولیدکیت های تشخیص و شمارش باکتری های احیا کننده سولفات (SRB) 
• تدوین دانش فنی و تولید کیت های تشخیص و شمارش باکتر های احیا کننده آهن (IRB)
• تدوین دانش فنی و تولید کیت های تشخیص و شمارش باکتری های تولید کننده اسید (APB)
• تدوین دانش فنی و تولید کیت های تشخیص و شمارش باکتری های هتروتروف (HB)
• تدوین دانش فنی، طراحی و ساخت واحد نیمه صنعتی تولید مواد موثره گیاهی 
• مطالعه و بررسی تولید انواع رنگدانه های طبیعی مصرفی در صنایع 
• نیازسنجی آموزشی در صنعت و معدن در حوزه زیست فناوری و تدوین برنامه های آموزشی آن 

دستاوردها 
• ۳۰ مقاله علمی، پژوهشی و نمایه شده توسط ISI
• ارایه بیش از ۱۰۰ مقاله در همایش های علمی داخلی و بین المللی 
•  ۱۱ ثبت اختراع در زمینه های فرایندهای زیستی 
• برگزاری اولین همایش ملی کاربرد زیست فناوری در صنعت و معدن 
 برگزاری همایش ملی غذاهای عملگر 
 
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران:
http://irdci.ac.ir/find.php?item=1.259.157.fa
برگشت به اصل مطلب